November 11 – 17, 2019

 • Wednesday, November 13 ~ 10:00 am
  • Bible Study – Study of Hebrews
   • Pastor Guy Boyer
 • Sunday, November 17 ~ 9:45 am
  • Worship Service – Study of Genesis
   • Pastor Guy Boyer